S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii:

naša cena 6,90 €
skladom

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www. coffegarden.sk
upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.coffegarden.sk je Albert Kovács - ABI.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

5. Na dodávaný priemyselný tovar je objednávateľovi (bežný spotrebiteľ, domáce použitie zariadenia) poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania (predaja) tovaru objednávateľovi. Záručná doba na kávovary a tovar zakúpené právnickou osobou či fyzickou osobou podnikateľom, resp. pre komerčné alebo profesionálne použitie je 12 mesiacov. 

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä: 

kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

komu je reklamácia adresovaná,

dátum podania reklamácie,

podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (odo dňa doručenia tovaru na prevádzku prevádzkovateľa, Ružová 21, 945 01 Komárno). Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: 

pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa)

pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie

pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. V prípade sporov pri riešení reklamácie je možné postupovať aj podľa paragrafu 391/2015 Z.z. Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

9. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 14.11.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
Postup pri reklamácii kávovarov

Pri poruche prístroja nás budete kontaktovať na tel. č: 0903 692 286. Pošleme Vám reklamačný formulár, ktorý vypíšete a zašlete na náš email: info@coffegarden.sk. Tovar pripravíte na prepravu (najlepšie v originálnej krabici). Spravidla nasledujúci pracovný deň príde pre tovar kuriér. Po odstránení závady v autorizovanom servise Vám bude tovar doručený kuriérom späť.


Dôležité upozornenie:
Pripravte tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Za prípadné škody pri preprave predajca nezodpovedá. Vodu zo systému dokonale vypustite hlavne v zimných mesiacoch. Môže dôjsť k poškodeniu vplyvom mrazov.   

Tovar Vám posielame vždy v krabici, ktorá nevykazuje žiadne vady (nie je otvorená, roztrhnutá, stlačená, rozpučená ani nijakým iným spôsob poškodená. Kupujúci skontroluje, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpíše doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je vhodné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérskou spoločnosťou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZDI5MzU3